Hyresavtal

Hyresvillkor för att hyra hyr utrustning från Digi Rec

HYRESVILLKOR

När du hyr utrustning från Digi Rec godkänner du följande villkor:

– Du är ensam ansvarig för att utrustningen vårdas på bästa sätt. Du får inte utsätta den för onödigt slitage, fukt, värme eller annat som kan skada den.

– Du ansvarar vid förlust eller stöld av utrustningen från och med att den lämnar Digi Rec tills dess utrustning återlämnats. Om utrustningen försvinner eller stjäls måste du ersätta Digi Rec för nyanskaffningsvärdet inklusive frakt. Detta belopp kommer att faktureras dig.

– Du måste minst vara 18 år, svensk id-handling ska uppvisas vid upphämtningstillfället och inga betalningsanmärkningar får finnas. Om du inte uppfyller dessa krav kan Digi Rec neka dig att hyra utrustningen.

– Du svarar för skadegörelse, brand, vatten, eller transportskador till dess utrustningen återlämnats. Om utrustningen skadas på grund av ditt felaktiga handhavande får du stå för samtliga omkostnader för Digi Rec.

– Du får inte låna ut eller hyra ut utrustningen till tredje person utan tillåtelse av Digi Rec. Du får inte heller sälja eller pantsätta varorna eller föra dem ur landet.

– Om fel eller skada skulle uppkomma på utrustningen och det inte beror på ditt handhavande ska du omedelbart kontakta Digi Rec för att få hjälp. Digi Rec äger rätt att återta utrustningen i händelse av utebliven betalning eller vid vårdslös användning av den hyrda utrustningen.

– Du medger Digi Rec tillträde till de lokaler där utrustningen finns för kontroll och service eller återtagande. Endast Digi Recs personal äger rätt att återta utrustning eller utföra flygande inspektion.

– Digi Rec ersätter inte misslyckad eller inställd föreställning eller liknande som orsakats av materialfel på utrustning eller omständigheter som Digi Rec inte råder över, inte heller följdfel.

– Försenad återlämning debiteras med ny dygnshyra per påbörjad kalenderdag.

– Avbokning ska meddelas Digi Rec minst 5 dagar före hyrestidens början. För ej avhämtad utrustning debiteras straffavgift med lika stort belopp som hyresavgiften. Priserna i katalogen/ på hemsidan avser hyra per dygn. Priserna är inklusive moms om inte annat angivits. Betalning ska ske i förskott eller vid upphämtning om inget annat avtalats.

-Utrustningen får ej kopplas till eleverk som inte är godkända av Digi Rec.